VERSIÓ SINTÉTICA:

El model actual de transició energètica, impulsat pels nostres governs, vulnera greument els drets bàsics dels ciutadans. Es basa en la construcció de macrocentrals eòliques, fotovoltaiques i de biogàs amb molts impactes negatius i que sols beneficia a les multinacionals energètiques, àvides de subvencions i beneficis ingents.

1 CAL ASSOLIR UNA SOBIRANIA ENERGÈTICA REAL

L’energia ha d’estar en mans de la ciutadania i sota el control dels seus governs democràtics. La legislació vigent protegeix especialment els interessos de les empreses promotores. Cal evitar que converteixin el territori català en una colònia de producció de renovables per exportar (hidrogen i línies transfrontereres)

2 FEM POSSIBLE LA REDUCCIÓ DEL REBUT ELÈCTRIC 

El cost de producció de l’electricitat s’ha abaratit molt però no es reflecteix prou en una reducció del cost per a famílies i empreses. Mentre la producció estigui en mans de l’oligopoli energètic pagarem l’energia molt cara.

3 IMPULSAR L’AUTOCONSUM INDIVIDUAL I COL·LECTIU I MILLORAR L’EFICIÈNCIA

Cal impulsar la instal·lació d’autoconsum individual i col·lectiu per a les famílies i les empreses. La legislació ha de garantir que puguin abocar els excedents a les xarxes de distribució perquè puguin ser utilitzats.

4 PRIORITZAR L’APROFITAMENT D’ESPAIS ANTROPITZATS I SÒLS DEGRADATS

A Catalunya disposem d’unes 38.000Ha de sòls degradats (abocadors, pedreres,…) o antropitzats (autopistes, polígons,…) suficients per produir l’electricitat necessària per a 8 milions de catalans. Exigim a la Generalitat que, en col·laboració amb ajuntaments i ciutadania, realitzi un inventari detallat d’aquests espais.

5 ENERGIA DE PROXIMITAT: NO A LES MAT NI LES LAT

Cal produir l’energia prop dels llocs de consum per evitar les pèrdues durant el procés de transport (18% – 30%). Des de cada macrocentral sortiran línies d’alta tensió cobrint el territori d’una densa teranyina de fils. Sota el traçat de cada MAT cal tallar els arbres en una amplada de 56m per evitar incendis i 20m a les LAT.

6 NO LLENCEM ENERGIA: CAL CONSTRUIR INFRAESTRUCTURES D’EMMAGATZEMATGE

Constantment veiem centrals eòliques parades perquè la producció d’energia és superior al consum. Moltes hores al dia les macrocentrals fotovoltaiques no poden abocar l’energia a la xarxa de distribució. És imprescindible construir sistemes per emmagatzemar tota aquesta energia per emprar-la en els moments de major consum.

7 PROTEGIM LA BIODIVERSITAT I EL MEDI NATURAL

Cal regular la implantació de macrocentrals de renovables de manera que s’eviti la destrucció de milers d’hectàrees de boscos i espais naturals d’alt valor que provocaran una greu pèrdua de la biodiversitat (milers d’aus moren anualment per col·lisió amb els aerogeneradors).

8 PROTEGIM ELS CONREUS I LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

Si substituïm sòl agrari per macrocentrals energètiques, reduirem la nostra producció d’aliments i haurem d’augmentar les importacions, multiplicant les emissions del sistema agroalimentari. És inconcebible que, en nom de la lluita contra el canvi climàtic, posem en perill la nostra sobirania alimentària, que és tant o més important que la sobirania energètica.

9 PRESERVEM UNA CATALUNYA RURAL VIVA I DINÀMICA

Cal evitar el despoblament del medi rural per garantir la preservació dels boscos i els camps. Cada masia que s’abandona i cada poble que es buida són pèrdues irreversibles. El conjunt del país necessita unes àrees rurals on gaudir de la natura i la ruralitat. Cal establir distàncies mínimes entre macrocentrals i punts habitats.

10 RENOVABLES AMB VALORS I JUSTICIA SOCIAL

Per damunt dels beneficis empresarials desorbitats han de prevaldre els drets dels ciutadans a viure de forma digne en un territori endreçat i poder-lo llegar a les generacions futures. Les renovables han de contribuir de la forma més eficient possible a conservar el patrimoni natural i a lluitar contra el canvi climàtic. I cal garantir que l’energia sigui un dret bàsic i accessible a tothom.

SI EN VOLS SABER MÉS CONTINUA LLEGINT:

Seguidament t’oferim una versió més completa del DECÀLEG: IMPLEMENTEM RENOVABLES RESPONSABLES I AL SERVEI DE LA CIUTADANIA.

I si vols descobrir tot el que hi ha darrera de l’actual model de transició energètica, contacta amb nosaltres.

DECÀLEG PER UNA IMPLANTACIÓ RESPONSABLE DE LES RENOVABLES,

AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

Denunciem que el model actual de transició energètica, impulsat pels nostres governs, vulnera els drets bàsics dels ciutadans i es pleguen a les exigències de les multinacionals energètiques àvides de subvencions i de grans marges de beneficis empresarials.

Catalunya és víctima de les portes giratòries entre empreses energètiques i governs. Estem immersos en una dinàmica d’autèntica bombolla especulativa al voltant de les energies renovables. Els fons d’inversió internacionals i grans empreses de l’Ibex-35 inverteixen en macrocentrals de renovables, no per lluitar contra el canvi climàtic, sinó per enriquir-se encara més tot acaparant les subvencions públiques que paguem entre totes.

1 CATALUNYA ES MEREIX UNA SOBIRANIA ENERGÈTICA REAL

Cal avançar cap a una sobirania energètica real, que redueixi la dependència de l’oligopoli energètic i posi la ciutadania en el centre. Cal exigir als nostres governs (Barcelona, Madrid, Brussel·les) que orientin la seva capacitat legislativa per fer possible la recuperació del control públic de l’energia.

Molta de l’energia que produiran les macrocentrals de renovables que s’autoritzen sobre sòl català es destinarà a l’exportació, a través de línies elèctriques transfrontereres i de la producció d’hidrogen.

Exigim una bona planificació de la implantació de renovables a Catalunya, realitzada en consens amb la ciutadania a través de processos participatius, que limiti la producció de renovables al que necessita el nostre territori, però no per exportar. I exigim que fins que no es disposi d’aquesta planificació (se’n preveu l’aprovació a finals de 2024) s’apliqui una moratòria de tots els macroprojectes de producció d’energies renovables.

2 FEM POSSIBLE LA REDUCCIÓ DEL REBUT ELÈCTRIC  

Malgrat que la producció de renovables redueix el cost de producció de l’electricitat, això no s’està traduint en una reducció del rebut per a les famílies ni les empreses.

Basar la transició energètica en la instal·lació de macrocentrals de producció d’energies renovables, que estaran sota el control de les multinacionals energètiques (un poderós lobby econòmic enriquit amb els combustibles fòssils) no facilitarà que els preus de l’energia s’abarateixin.

La única manera d’abaratir el rebut elèctric és la generació distribuïda en mans de la ciutadania, ja sigui a través de l’administració, o bé directament amb l’autoconsum, individual o col·lectiu a través de les comunitats energètiques.

3 PRIORITZAR L’AUTOCONSUM INDIVIDUAL I COL·LECTIU

Cal Impulsar la instal·lació de renovables a tots els habitatges de Catalunya per tal de que produeixin tota l’energia possible i aboquin els excedents a la xarxa de distribució. Cal instal·lar fotovoltaica a les teulades, a les façanes, finestrals, pèrgoles, i tots els espais aprofitables. Instal·lar també minieòlica, geotèrmia, aerotèrmia, i aprofitant totes les innovacions tecnològiques.

Cal activar rápidament la instal·lació de renovables en tots els edificis, espais i equipaments públics, incorporant les tecnologies més innovadores. També en totes les empreses industrials i de serveis d’arreu de Catalunya. Cal acompanyar-ho de mesures d’estalvi i millora de l’eficiència en tots els processos productius, de distribució, etc.

Cal donar recolzament als projectes de comunitats energètiques locals, les experiències publico- comunitàries i les petites o mitjanes instal·lacions (menys de 5 MW) promogudes per petits inversors locals. Cal promoure l’aprofitament de totes les fonts locals d’energies renovables (hidroelèctrica, biomassa –garantint una gestió correcta dels boscos-, geotèrmia, eòlica, fotovoltaica…) tot vetllant perquè tinguin un impacte reduït en l’entorn i es distribueixin equitativament per tot el territori català.

Cal incentivar l’autosuficiència energètica dels municipis facilitant que els ajuntaments puguin desenvolupar eines per a produir renovables en totes les superfícies disponibles, actuant sempre en consens amb la seva ciutadania.

4 PRIORITZAR L’APROFITAMENT D’ESPAIS ANTROPITZATS I SÒLS DEGRADATS

Cal evitar la destrucció d’espais naturals i conreus prioritzant la producció de renovables en sòls degradats (pedreres esgotades, abocadors clausurats, espais periurbans degradats, …), sobre infrastructures i equipaments (teulades, carreteres, canals, aparcaments, polígons, hivernacles…) propers als llocs de consum.

Exigim als nostres governs que destinin els Fons Europeus Next Generation a realitzar un inventari i mapeig exhaustiu i detallat de totes les superfícies degradades, teulades i espais intensament antropitzats disponibles per a la instal·lació de renovables. Els càlculs inicials afirmen que es podria produir l’electricitat que necessitem 8 milions de catalans sense destruir espais naturals ni conreus.

5 ENERGIA DE PROXIMITAT: NO A LES MAT

Cal produir l’energia prop dels llocs de consum per evitar pèrdues i guanyar eficiència. Entre el 18% i el 30% de l’energia produïda a les macrocentrals rurals es perd durant el transport abans d’arribar als punts de consum (ciutats, polígons industrials, etc.)

Sota cada MAT (Línia de Molt Alta Tensió) és obligatori arrasar tots els arbres en una franja de 56m d’amplada (equivalents a molt més de l’amplada d’una autopista de 5 carrils) per evitar que es produeixin i/o propaguin incendis. I de cada macrocentral instal·lada en espais naturals i rurals sortiran Línies d’Alta Tensió -LAT- per transportar l’electricitat formant una densa teranyina que cobrirà bona part de la Catalunya rural. Sota cada LAT eliminaran els arbres en una franja de 20m d’amplada per evitar els incendis.

L’actual model de transició energètica, que centralitza la producció elèctrica en macrocentrals, és obsolet, tremendament ineficient i provoca greus impactes irreversibles sobre el territori.

6 NO MALBARATEM ENERGIA: INFRASTRUCTURES D’EMMAGATZEMATGE

Són innombrables les hores del dia que es paren els aerogeneradors perquè s’està produint més energia de la que es consumeix. Molta de l’energia produïda per les macrocentrals fotovoltaiques també es llença perquè la xarxa de distribució no pot absorbir-la. I el consum d’electricitat s’està reduint des de fa 15 anys.

Cal planificar i construir amb urgència estructures que permetin emmagatzemar aquesta energia llençada per emprar-la en els moments de major consum. Les centrals hidroelèctriques reversibles poden ser una solució idònia per a Catalunya, possiblement amb un reduït impacte ambiental.

7 PRESERVEM UNA CATALUNYA RURAL VIVA I DINÀMICA

La terra també és cultura, història i patrimoni. Cada masia que s’ensorra, cada poble que es buida és una pèrdua irreversible. És imprescindible protegir el patrimoni rural i garantir la qualitat de vida de les persones que viuen i treballen a la Catalunya rural.

Cal regular per llei unes distàncies mínimes dels parcs eòlics i fotovoltaics, subestacions i línies d’evacuació, a les masies, habitatges i nuclis de població.

8 PROTEGIR LA BIODIVERSITAT I EL MEDI NATURAL

En els darrers anys, estem vivint una pèrdua de biodiversitat sense precedents, també a Catalunya. Una de les principals causes d’aquesta davallada és la pèrdua d’hàbitats naturals, com la que significaria la industrialització del món rural per la instal·lació de grans polígons de generació d’energia. La lluita contra el canvi climàtic no es poden fer en detriment de la protecció de la biodiversitat.

Cal regular la instal·lació de macrocentrals de forma que s’eviti la destrucció de milers d’hectàrees de boscos i espais naturals tot reduint la biodiversitat. Cada any moren milers d’aus i quiròpters, molts d’espècies protegides, per col·lisió amb les pales dels aerogeneradors o per electrocució amb les línies elèctriques. No ens deixem arrabassar la nostra riquesa faunística.

9 PRESERVACIÓ DELS CONREUS I LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

A Catalunya el sòl agrari és un bé molt escàs. Actualment importem la major part dels aliments que consumim. Les macrocentrals fotovoltaiques que s’estan autoritzant s’implanten sobre les terres de conreu més fèrtils, fins i tot les de regadiu.

Cal potenciar la sobirania alimentària canviant el model de producció agrària i evitant la destrucció dels sòls més productius. Els sòls situats sota les plaques fotovoltaiques estaran sotmesos a temperatures de més de 65ºC a l’estiu i quedaran calcinats. La major part no aconseguiran mai recuperar-se i tornar a ser fèrtils.

El progressiu canvi climàtic està produint cicles de males collites a nivell planetari. Cal evitar la destrucció de terres de conreu que poden ser imprescindibles per produir aliments que ens permetin sobreviure en situacions adverses. Cal tenir en compte que a més de produir aliments, els camps de conreu són superfícies captadores de CO2, amb un paper fonamental per combatre el canvi climàtic.

10 RENOVABLES AMB VALORS I JUSTICIA SOCIAL

Cal crear un nou marc legal per a les renovables que respecti els valors tradicionalment imperants a la legislació europea i els estats fins l’eclosió de les macrocentrals de renovables. Que lluiti de forma efectiva contra el canvi climàtic (sense destruir milers d’hectàrees cobertes de vegetació captadora de CO2). Que garanteixi la preservació del medi natural i la biodiversitat, els drets dels ciutadans a la salut i a tenir un medi rural viu. Que impedeixi pràctiques poc ètiques en la fixació dels preus de l’energia.

Cal legislar perquè es respectin els valors socials i ecològics per damunt de la rendibilitat econòmica i es garanteixi l’accés a l’energia dels col·lectius en risc d’exclusió.

Les energies renovables poden ser una eina per a reequilibrar el país territorialment i socialment, sols si són ben planificades, correctament distribuïdes i estan en mans de la ciutadania.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *